Vòng lo?i World Cup 2022 | Các ??i khách s? t?p t?i Hàng ??y

Watch – Vòng lo?i World Cup 2022 | Các ??i khách s? t?p t?i Hàng ??y

in 2022 FIFA World Cup Qatar

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

Tham gia/Join Group Mê Sân Banh – Beautiful Stadiums: Hãy ??ng ký ?? giúp kênh c?a BDVN 365 ??t ???c …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled Vòng lo?i World Cup 2022 | Các ??i khách s? t?p t?i Hàng ??y and credited to BDVN 365. Viewing time is 00:01:06, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

17 Comments

  1. Nh? h?i AFF Cup 2018 BLV còn b?o là ?ây là l?n cu?i chúng ta th?y di?n m?o này c?a sân Hàng ??y 🙁 Th?m thoát ?ã 3 n?m mà ch?a th?y thay ??i, Covid ác quá

  2. Th? mà mình qua nó nó cho mình t?p sân trâu n?m m?i ?au kakaka, riêng Oman tui ngh? nên cho h? 1 cái sân ru?ng t?p là ???c r?i có qua có l?i ch? ch?i ??p quá h? coi th??ng mình…

  3. Sân c?a th? ?ô ?ó sao ! V?y mà tôi t??ng sân làng ?? cho b?n tr? ch?i ??y ! Ô ! Nó quá b?n thi?u , c? k? , rêu m?c ! Th? ?ô mà m?t m?t quá ! ?i vào nam mà xem sân trong ?ó mà h?c h?i nhé ! Vãi b?c

  4. Ti?c là còn m?t s? v?n ?? ch? quan l?n khách quan nên v?n ch?a th? xây l?i sân ch? mà lúc làm xong sân m?i thì l?i có ?i ??a ganh t? r?i b?i móc sân si ngay ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top