FULL | VI?T NAM vs INDONESIA | VÒNG LO?I WORLD CUP 2022 | 07/06/2021 B?N ??P

Watch – FULL | VI?T NAM vs INDONESIA | VÒNG LO?I WORLD CUP 2022 | 07/06/2021 B?N ??P

in 2022 FIFA World Cup Qatar/Videos

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

Vi?tNam #Indonesia #Fullmatch FULL | VI?T NAM vs INDONESIA | VÒNG LO?I WORLD CUP 2022 | 07/06/2021 B?N ??P.

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled FULL | VI?T NAM vs INDONESIA | VÒNG LO?I WORLD CUP 2022 | 07/06/2021 B?N ??P and credited to MÃN NHÃN TV. Viewing time is 01:38:09, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

32 Comments

 1. Xem l?i nh?ng siêu ph?m t?m th? gi?i c?a ?TVN t?i ?ây:


  MÃN NHÃN TV: C?p nh?t t?t c? các tr?n ??u thu?c m?i gi?i ??u c?a Vi?t Nam s?m nh?t ??y ?? nh?t.

  B?m theo dõi ngay ?? không b? l? !

 2. Indonesia ??i s? áo ?? chúng ta hoa m?t chóng m?t. Còn chúng ta ?á cho h? ch?ng m?t hoa m?t

 3. Bàn Th?ng nâng t? s? 4-0 T?ng 55 ???ng chuy?n "th?t kh?ng khi?p" ??ng c?p Tikitaka lazada Vi?t Nam.

 4. Nhìn th?y vóc dáng và th? l?c thì th?y ??i VN thua xa các ??i Âu, M? và Châu Phi quá. Hy v?ng vào ???c vòng chung k?t world cup ch?c ch?n là zero, ngo?i tr? VN là n??c ??ng cai world cup. Th?c ra t? tr??c t?i nay, ch?a có m?t n??c ?ông nam á nào vào ???c vòng chung k?t world cup. Lui t?i ??i di?n châu Á ? vòng chung k?t thì c?ng ch? có South Korean, Japan và m?y n??c ? R?p.

 5. VN ?a hay nh?ng nghe m?y th?ng bình lu?n n? nh? pháo v?y . M?t tác phong c?a ng??i c?a ……

 6. Xem tr?n ?i vs Thái t t??ng b?n c?u th? InDo b? Messi nh?p h?t, ??n khi ?á v?i VN t toàn th?y bóng dáng c?a Pepe. ?m, t ch?a th?y ??i nào ??i vai nhanh ??n v.

 7. Tôi c?m giác nh? sau khi ghi xong bàn th? 3 ??i nhà ?á thong th? h?n, ki?u nh? ?á gi? chân thôi ?y, ch? n?u d?c h?t s?c ki?u j c?ng ghi ?c trên 5 bàn, ae nào th?y v?y k?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top