HIGHLIGHT | NH?T B?N 10-0 MYANMAR | VÒNG LO?I TH? 2 WORLD CUP 2022

Watch – HIGHLIGHT | NH?T B?N 10-0 MYANMAR | VÒNG LO?I TH? 2 WORLD CUP 2022

in 2022 FIFA World Cup Qatar/Videos

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

HIGHLIGHT | NH?T B?N 10-0 MYANMAR | VÒNG LO?I TH? 2 WORLD CUP 2022 Kênh RV FOOTBALL không s? h?u t?t c? các t? li?u trong video mà tuân th? …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled HIGHLIGHT | NH?T B?N 10-0 MYANMAR | VÒNG LO?I TH? 2 WORLD CUP 2022 and credited to RV Football. Viewing time is 00:08:36, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

24 Comments

  1. ??i hình Nh?t l?n này là r?t m?nh vì các tuy?n th? t? châu âu t?p trung v? thi ??u nên k trách Myanma dc. Cái hay là dù ?ã th?ng nh?g v?n t?n công b?n b? và ?? s?ch l??i. L?n ?á v?i VN ??i hình Nh?t lúc ?o k dc t?p trung các c?u th? thi ??u ? Châu Âu dc ??y ?? nh? hi?n t?i nên VN mình thi ??u lúc ?ó ngang ng?a và r?t ?áng khen. Hi v?ng là VN dc g?p NB voi ??i hình m?nh nh?t c?a h? ?? xem VN mình ?ã ti?n b? dc ntn ?

  2. T? s? th?t s? là kinh hoàng ??y. ?úng là Nh?t B?n là m?t trong nh?ng ??i tuy?n m?nh nh?t châu Á th?t. Nh?ng mk ch? ngh? h? ch? th?ng ?c Myanmar y?u h?n h? r?t nhi?u 5-0 thôi. N?u VN ta mà vào ??n vl cu?i cùng, n?m chung b?ng v?i Nh?t B?n n?a thì c?ng h?i e ng?i m?t chút ??y

  3. Nh?t g?p VN s? vãi c? ?ái. VN gi? m?nh l?m. V??t t?m ?ông nam á r. Myanmar ??t n??c ?ag ??o chính. Hát qu?c ca còn ch? thèm hát kìa. Tinh th?n ?âu ?á ??m

  4. Ch?i m?t mình ah. Kh?e th?. G?p vn ch?a ch?c th?ng ??m ?âu. Hãy mang nh?t b?n ??n ?ây vn ti?p t?t.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top