J4F | N?u World Cup 2022 ???c di?n ra t?i ?ông Nam Á

Watch – J4F | N?u World Cup 2022 ???c di?n ra t?i ?ông Nam Á

in 2022 FIFA World Cup Qatar/Videos

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

Tham gia/Join Group Mê Sân Banh – Beautiful Stadiums: Hãy ??ng ký ?? giúp kênh c?a BDVN 365 ??t ???c …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled J4F | N?u World Cup 2022 ???c di?n ra t?i ?ông Nam Á and credited to BDVN 365. Viewing time is 00:08:01, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

36 Comments

 1. Sân bãi ch? là 1 ph?n còn bao nhiêu th? t? h? t?ng giao thông, khách s?n… và ?i?u then ch?t là ?NA ?ang còn là kho ?i?m cho m?y ??i Châu Á thì c? vài ch?c n?m sau m? còn ???c,?á World Cup trên sân nhà mà c? 0-10 , 0-14 nh? m?t n??c nào ?ó thì ?i d?i ôi

 2. U false Indonesian no need Asean to join world cup 2034 ..

  We, Indonesia, have declared that we are advancing to host the World Cup unilaterally without the assistance of ASEAN.

  Indonesia can to host world cup 2034
  ??????????

 3. Please include Indonesian subtitles to add more viewers & easy to understand thankyou very much ??

 4. Mình ngh? là mu?n ??ng cai world cup ???c thì n??c ?ó bóng ?á ph?i t?t và sân ??t tiêu chu?n ch? ko ph?i có sân ??p là ???c ??ng cai ?âu

 5. Nhìn sân malaysia 47 tri?u usd sân m? ?ình 53 tri?u usd mà m? ?ình xây n?m 2003 nhìn sân m? ?ình tàn t? th?t.n?m 2003 53 tri?u usd ko bi?t b?ng bao nhiêu ti?n bây gi? mà sân malaysia xây 2016 ??p vc

 6. Vi?t nam nói th?ng sân v?y không có trình ??ng cai wc. Tu?i vs Singapore,Malaysia, Indonesia, campuchia

 7. Mình là ng??i Vi?t Nam r?t yêu n??c Vi?t Nam. Nh?ng nhìn sân v?n ??ng M? ?ình mình c?m không x?ng ?áng ?? ??a vào ?ây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top