Vì sao vi?c QATAR ??ng cai WORLD CUP 2022 là m?t S? Ô NH?C?

Watch – Vì sao vi?c QATAR ??ng cai WORLD CUP 2022 là m?t S? Ô NH?C?

in 2022 FIFA World Cup Qatar/Videos

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

VÌ SAO VI?C QATAR ??NG CAI WORLD CUP 2022 LÀ M?T S? Ô NH?C? — Liên h? qu?ng cáo: ?Email: cambongda@gmail.com ??T: 097.1451.723 Xem …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled Vì sao vi?c QATAR ??ng cai WORLD CUP 2022 là m?t S? Ô NH?C? and credited to C?m Show. Viewing time is 00:08:52, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

34 Comments

 1. Cái c? s? h? t?ng là quá sai nha b?n, l?y thông tin ?âu ra th?? Mình làm ? Qatar 2 n?m nha. Ch?a th?y thi?u nhu y?u ph?m bao gi?.

 2. Kh?c nghi?t z c?u th? Vi?t Nam V?n có th? l?c y?u h?n cái anh tây to cao
  Thì có g?n 62-65 dên l?n lên l?ng thì ch?a ch?c qua kh?i vòng nóc ao

 3. Tôi Ngh? ? Châu á ??t ?? T? ch?c World cup ?n và t?t nh?t là Nga và Hàn Qu?c tuy Hàn Qu?c 2002 ?ã ch?i b?n nh?ng ? Hi?n t?i Hàn Qu?c ?ã cho th?y s?c m?nh ko c?n dùng th? ?o?n v?n hiên ngang ?? s?c v?i các c?u th? châu âu nh? mùa 2018 Hàn Qu?c H?y c? xe t?ng và H? ?o ván các ??i khác b?ng th?c l?c h? có

 4. Quan trên ?c làm cái WC hàng t? t? ?ô ki?u gì c?ng có ti?n b? túi, nên các quan ph?i ??ng cai cho b?ng ?c. Dân s?ng ch?t k? bay…

 5. Ch?a ??ng cai ?ã làm gì mà ô nh?c?? N?u nh? có n?n tham ô trong fifa thì ??y c?ng là do ông t? ngh? ra thôi, thông tin n?u chính xác s? ???c ??a lên nh?ng trang tin t?c ?áng tin c?y ngay, k? c? vtv luôn. Ông tra xem thu nh?p bình quân ??u ng bên ??y có h?n bên mình k??. World Cup t? ch?c vào mùa hè thì n?ng nóng c?ng là chuy?n ???ng nhiên r, ? Brazil c?ng nóng mà :v? Còn nh?ng thông tin khác n?u có d?n ch?ng b?ng s? li?u trên các trang thông tin ?áng tin c?y thì may ra m?i tin. Ch? ch?a di?n ra ?ã ô v?i ch? nh?c, không ph?i t? nhiên Xavi sang Quatar nhé, kp t? nhiên cno vô ??ch Châu Á nhé :v Th? ông k ngh? ??n vi?c t? ch?c wc ? quatar s? làm t?ng tr??ng v? d?ch v? và du l?ch bên Quatar à :))?

 6. Hay quá à vô ??c cmt ai c?ng hi?u bi?t h?t á HAY QUÁ À QUÁ GI?I LUÔN Á , TOÀN NG??I TÀI KHÔNG HA CÁI GÌ C?NG BI?T HA :)) t? t?

 7. B?n ?i không bi?t b?n l?y s? li?u ? ?âu ra mà làm video nh? thánh v?y Qatar thu nh?p bình quân ??u ng??i là 67000 usd/n?m ch? s? phát tri?n con ng??i c?a Qatar là th? 45 th? gi?i (VN là 117), còn khu ? chu?t nh? b?n nói là nh?ng ng??i nh?p c? và hoàn toàn không có qu?c t?ch Qatar, tui xin phép ph?n bi?n r?t nhi?u s? li?u c?a b?n ??a ra là không khách quan.

 8. 2 kì WC ? Nam phi 2010 và Brazil 2014 là 2 kì WC ??p và hoàn thi?n nh?t l?ch s? bóng ?á th? gi?i xét v? m?i m?t t? con ng??i , c? s? h? t?ng , an ninh ,…. Bên c?nh ?ó còn có th? nói ??n kì WC 2018 c?ng r?t hoàn thi?n

 9. 100 n?m n?a thì Trung ?ông s? là khu v?c ?ói kém, b?o l?c, l?c h?u nh?t th? gi?i. Vì, D?u M? h?t thì ch? xúc cát mà ?n, dân ? ?ây sung s??ng quen r?i, h?t D?u thì ko bi?t làm gì ?? s?ng.

 10. Chuy?n v? khí h?u thì b? qua m?t bên, v?y n?i có khí h?u l?nh thì tính sao. Th? thao thì ??ng nói ??n khí h?u. ??ng cai hay không là tính t?i kinh t? và an ninh.

 11. Mà mình t? ?i ch?i mình . th? bh Vi?t Nam ??ng cai ?c World Cup mà ?i chê h? . n?n bóng ?á c?a h? m?nh th? nào ? Asian cup 2019.

 12. Tr??c gi? th?y c?m làm clip khá ?n nh?ng clip này thì r?t sai th?c t?, ki?u nh? ch? d?n ngu?n t? truy?n thông ph??ng tây ?? bôi nh? Qatar, có ti?n và tâm huy?t thì Qatar m?i có ??i tuy?n m?nh vô ??ch châu á nh? hi?n t?i ???c. Còn các v?n ?? khác nh? th?i ti?t, h? t?ng thì ?? t?i WC xem có perfect không nhé :))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top